Regulamin Nightskating Białystok


§1 DEFINICJE:

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. „Regulamin” – określa zasady i warunki Przejazdów oraz zachowania Uczestników podczas Nightskating Białystok.

2. „NS Team” – grupa przeszkolonych rolkarzy pomagająca Policji w zabezpieczeniu przejazdu w specjalnie oznaczonych kamizelkach.

3. „Przejazd” – część Wydarzenia, w której Uczestnicy poruszają się w peletonie po ustalonej przez Organizatora trasie, biegnącej głównymi ulicami Białegostoku, zabezpieczona przez Policję oraz członków NS Team.

4. „Peleton” – zwarta grupa rolkarzy, składająca się z Uczestników Przejazdu, umiejscowiona między członkami NS Team, zabezpieczającymi Przejazd z przodu i tyłu.

5. „Uczestnik” – osoba biorąca udział w Przejeździe.

6. „Organizator” – Białostockie Stowarzyszenie Rolkarskie.

7. „Wydarzenie” – zgromadzenie publiczne, którego głównym elementem jest Przejazd rolkarzy w Peletonie po określonej trasie, rozpoczynające się i kończące zbiórką w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i o określonej porze.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

2. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz podczas Przejazdów u Organizatora Wydarzenia.

3. W Przejazdach mogą wziąć udział wszystkie osoby poruszające się na rolkach lub wrotkach, posiadające zdolność sprawnego hamowania i skręcania.

4. Dzieci do 13 roku życia powinny brać udział w Przejazdach pod nadzorem opiekuna prawnego.

5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku. Dla osób powyżej 18 roku życia zalecana jest jazda w kasku, komplecie ochraniaczy oraz z elementami odblaskowymi.

6. Podczas Przejazdów Uczestnicy zobowiązani są do trzymania się prawej strony jezdni, aby w razie potrzeby umożliwić przejazd członkom NS Team oraz służbom ratunkowym i porządkowym.

7. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innym Uczestnikom.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez Uczestników Wydarzenia.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowanie Uczestników i tym samym nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na skutek działalności Uczestników.

10. Uczestnicy podczas całego Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zaleceń członków NS Team oraz służb porządkowych i ratunkowych.

11. W przypadku podjęcia przez Uczestnika decyzji o rezygnacji z Przejazdu, powinien on zjechać z trasy sprawnie i nie utrudniając go innym Uczestnikom. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie sam tego dokonać, powinien poprosić o pomoc członka NS Team.

12. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.

13. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych.

14. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas Wydarzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

15. Uczestnikom Wydarzenia zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych oraz stwarzających zagrożenie innym Uczestnikom.

16. Zabrania się sprzedaży, reklamowania i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.

17. Osoby, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla innych Uczestników mogą zostać upomniane lub wyproszone z Wydarzenia przez Organizatora lub służby porządkowe.

18. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny ze zgodą Uczestników na publikację zdjęć przedstawiających ich wizerunek w Internecie, prasie oraz materiałach reklamowych Organizatora.

19.Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia Przejazdu.

20. W przypadku spraw, które nie zostały objęte Regulaminem kwestie sporne rozwiązuje Organizator.